การใช้งานระบบ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2216 3955 | โทรสาร 0-2216-5044-6 | อีเมล์ support@onesqa.or.th

สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ

0 2216 3955 ต่อ 174, 173

เสนอแนะ/แจ้งปัญหาการใช้งาน

The Office National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)